Yhteisöllinen oppiminen

25.02.2021

Yhteisöllinen oppiminen on toimintaa, jossa oppijat yrittävät yhdessä tietoisesti ymmärtää tai selittää jotakin asiaa tai ilmiötä. Se on oppijoiden välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa tavoitteellista ja koordinoitua toimintaa, jossa tiedonrakentelun kautta pyritään saavuttamaan jaettu uusi käsitys opittavana olevasta asiasta. Uuden tiedon rakentelu tapahtuu omia ajatuksia jakaen ja perustellen. Tällöin ymmärrys asiaa kohtaan syvenee. Prosessiin kuuluvat myös erilaiset näkökulmat ja ristiriitaiset tiedot, jotka vievät oppimista eteenpäin. Oppimisen ydin on ymmärtää opittavaa asiaa ilmiönä siihen vaikuttavine tekijöineen. Teknologiatuettu yhteisöllinen pedagogiikka tuo mukanaan teknologian mahdollisuudet edistää yhdessä oppimista ja yhteisöllistä vuorovaikutusta.

Vuorovaikutus

Pedagogiikalla on tutkimusten mukaan suuri merkitys yhteisöllisessä oppimisessa. Ryhmän toiminnan päämäärä, ryhmätuotoksen muoto, ryhmäläisten tasavertainen osallistuminen, sekä yhteinen työskentelyperusta edistävät yhteisöllistä oppimista. Opettajan osallistuminen ryhmän työskentelyyn tarvittaessa on tärkeää, mutta hänen roolinsa on enemmän oppimisprosessia fasilitoiva ja ryhmän vuorovaikutusta tukeva. Opiskelijat keskustelevat ja työskentelevät pääsääntöisesti toistensa kanssa ja tämä on yksi yhteisöllisen oppimisen kulmakivistä. Opiskelijoiden käymä keskustelu ja jaettu työskentely toimii parhaiten silloin, kun siihen liittyy yhteisöllistä ongelmanratkaisua, johon vastaukset löydetään syvenevästi yhdessä.

Oppimisympäristö ja teknologian rooli

Yhteisöllinen oppiminen

Opettaja edistää yhteisöllistä oppimista suunnittelemalla ja ohjaamalla opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta. Teknologiatuetut oppimisympäristöt niin fyysisessä luokkahuoneessa kuin virtuaalisesti tukevat yhteisöllisen oppimisen mahdollisuuksia monipuolisesti. Teknologian monipuolinen käyttö edistää oppimisprosessin näkyväksi tekemistä, yhteisen ymmärryksen rakentumista ja jaetun työskentelyn konkretisoitumista. Nämä tukevat vuorovaikutusta ja ajatusrakennelmien muodostumista. Opettajan lisäämä ja jakama materiaali tukee puolestaan oppimistehtävien teoreettista tiedon rakentamista. Tutkimusten mukaan mekaaninen ja pelkästään tiedon etsimiseen liittyvä teknologian käyttö voi jopa kuormittaa oppijoita. Ongelmanratkaisuun liittyvä teknologian käyttö puolestaan tukee oppimisintoa ja sitoutumista (mm. Halonen et. al., 2016).

Opettajan rooli – laaja-alainen osaaminen

Välineiden ja työtapojen tulee olla tarkoituksenmukaisia, mutta ne eivät yksin riitä. Tärkeää on myös ryhmän jäsenten tarvittavat tiedot ja toimijuus tehtävän ratkaisemiseksi sekä taidot organisoida ja säädellä omaa työskentelyä esimerkiksi sopimalla toimintatavoista tai jakamalla tehtäviä pienempiin osatavoitteisiin. Opetussuunnitelman laaja-alaiseen osaamiseen tähtäävät taidot tukevat myös yhteisölliseen oppimiseen ja tulevaisuuden työskentelytapoihin kasvamista. 
Yhteisöllinen oppiminen ja digilaitteiden ja -ohjelmistojen käyttö edellyttävät opettajalta sosiaalista, hallinnollista, teknologista ja pedagogista osaamista. On tärkeää, että teknologia taipuu helposti tukemaan yhteisöllistä oppimista, pelkästään tietoa välittävän käytön sijaan. Opettajan näkökulmasta on oleellista löytää ratkaisuja, jotka helpottavat opettajan arkea digipedagogiikassa. Teknologiatuetussa yhteisöllisessä oppimisessa opettajan rooli korostuu erityisesti ohjauksen kokonaisvaltaisessa toteuttamisessa sekä sopivien ja tehokkaiden pedagogisten ratkaisujen löytämisessä sekä oikea-aikaisuudessa.

SMART Learning Suite Online-ohjelmisto (SLSO)

SMART Learning Suite Online-ohjelmisto (SLSO) mahdollistaa oppilaiden yhteisöllisen työskentelyn omilta laitteiltaan millä tahansa oppitunnilla lähiopetuksessa ja etänä. SLSO toimii kaikilla selaimilla ja tukee oppimista ja opetusta eri ympäristöissä. Ohjelmisto yhdistää kaikki oppilaslaitteet yhteisölliseen oppimiseen (Chromebookit, iPadit, Android-laitteet, Windows-koneet, puhelimet) luokassa ja kotona ja tarjoaa opettajalle kaikki tarvittavat työkalut yhdellä kirjautumisella. Passiivisen ruudun tuijottamisen sijaan, SLSO mahdollistaa tuottavaa yhteisöllistä tekemistä jokaiseen oppimistilanteeseen.​
Tutustu SLSO-ohjelmistoon tästä

Lähteet:

Halonen, N., Hietajärvi, L., Lonka, K., & Salmela-Aro, K. (2016). Sixth graders’ use of technologies in learning, technology attitudes and school well-being. The European Journal of Social & Behavioural Sciences.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/232965/ejsbsJanuary2017205.pdf?sequence=1

Hakkarainen, K., Lipponen, L., & Lonka, K. (2004). Tutkiva oppiminen. Järki, tunne ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä.

Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman ydinasiat
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-ydinasiat#99e18884

Laaja-alainen osaaminen lukiossa
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/laaja-alainen-osaaminen-mita-silla-pitaisi-saada-aikaan#99e18884

Edu VIP

Liity Edu VIP-klubiin

Saat etuja, ideoita, vinkkejä ja tukea opetusalan ammatilliseen kehittymiseen.

Kiitos liittymisestä! Kuullaan pian!