REKISTERI- /TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
 1. Rekisterinpitäjä
Education Ideas Finland Oy (y-tunnus: 3108154-4) Postitalo Spaces Mannerheiminaukio 1 00100 Helsinki, Finland www.eduideas.fi
 1. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Niina Halonen, puh. +358 44 7006497 niina@eduideas.fi
 1. Rekisterin nimi
Nut Ideas Oy:n asiakasrekisteri
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Nut Ideas Oy:n käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään:
 • asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
 • asiakaspalvelun kehittäminen
 • tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi
 1. Rekisterin tietosisältö
  • nimi
  • puhelinnumero
  • osoite
  • sähköpostiosoite
  • Yritysasiakkaan henkilö- ja / tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postinumero sekä postitoimipaikka)
 2. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Nut Ideas Oy:n asiakasrekisteriin vain tarvittavat tiedot. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisena. Järjestelmään jossa tiedot sijaitsevat, on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.
 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Hän voi vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisterinpitäjä oikaisee tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Liity Edu News- postituslistallemme

ja kuulet tuoreimmat EdTech-uutiset sekä pedagogiset ideat oppimisen ja opetuksen arkeen.

You have Successfully Subscribed!