REKISTERI- /TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 1. Rekisterinpitäjä

Nut Ideas Oy (y-tunnus: 2824320-7)

Postitalo Spaces

Mannerheiminaukio 1

00100 Helsinki, Finland

www.eduideas.fi

 1. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Niina Halonen, puh. +358 44 7006497

niina@eduideas.fi

 1. Rekisterin nimi

Nut Ideas Oy:n asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Nut Ideas Oy:n käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään:

 • asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
 • asiakaspalvelun kehittäminen
 • tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi
 1. Rekisterin tietosisältö
  • nimi
  • puhelinnumero
  • osoite
  • sähköpostiosoite
  • Yritysasiakkaan henkilö- ja / tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postinumero sekä postitoimipaikka)
 2. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Nut Ideas Oy:n asiakasrekisteriin vain tarvittavat tiedot. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Nut Ideas Oy käyttää uutiskirjeissään MailChimp–palvelua, jonka myötä tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella, kuitenkin EU-U.S. Privacy Shield Framework -säädöksien (privacyshield.gov/list) puitteissa. Palvelun tietosuojasta tarkemmin: mailchimp.com/legal. Henkilötiedot on suojattu henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

 1. Verkkosivun evästeet

Tällä verkkosivulla käytetään evästeitä (”Cookies”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pienikokoisia tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määrätty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Näitä tekniikoita käytetään toimintojen toteuttamiseen, personointiin, analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisena. Järjestelmään jossa tiedot sijaitsevat, on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Hän voi vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisterinpitäjä oikaisee tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Edu VIP

Liity Edu VIP-klubiin

Saat etuja, ideoita, vinkkejä ja tukea opetusalan ammatilliseen kehittymiseen.

Kiitos liittymisestä! Kuullaan pian!