Osallistu arvontaan ja voita aktivoivia palkintoja

Upea STEM sisältökirjasto

Tekoälypohjainen arviointi-
ja koealusta

Tutkimustietoa, pedagogisia käytänteitä ja harjoittelua

Täytä yhteystiedot

Arvonta suoritetaan 31.5.2024 kaikkien Edu Ideas (Nut Ideas Oy:n) VOITA AKTIVOIVIA PALKINTOJA -arvontaan osallistuneiden Suomessa toimivien opettajien/oppilaitosten kesken.
Vain eduideas.fi – sivulla täytetty ja lähetetty tähän arvontaan tehty lomake hyväksytään mukaan.
Yksi arpa per osallistuja, edellyttäen että osallistuja on täyttänyt kaikki arvontalomakkeessa pyydetyt kohdat.

Palkintoina:

  • Dugga vuodeksi käyttöön voittajan (yksi henkilö) koululle
  • Corinth vuoden luokkapaketti voittajan (yksi henkilö) luokalle (max. 20 oppilasta)
  • Edu Ideas Tekoälykoulutus työryhmällenne (max. 30 henkilöä).

Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi, voittaja vastaa itse mahdollisista veroseuraamuksista.
Dugga ja Corinth palkinnot on lunastettava ja otettava käyttöön viimeistään 31.8.2024 mennessä.
Tekoälykoulutus pidetään vuoden 2024 aikana.  Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Mikäli voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa arvontapäivästä tai hän ei voi ottaa palkintoa vastaan, arvontaan uusi voittaja viimeistään 7.6.2024.

Oppimisprosessi tukee toi­mi­juut­ta

Oppimisprosessi
tukee
toi­mi­juut­ta

Oppija keskiössä

Aktiivisen oppimisen keskiössä on oppija. Tiedon välittämisen sijaan painopiste on oppimisprosessissa, jossa oppijat itse rakentavat ymmärrystään yksin ja yhdessä ongelmanratkaisutaitojaan ja kriittistä ajatteluaan kehittäen. ​

Aktiivinen oppiminen korostaa oppimista prosessina, missä oppijat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa sekä opettajien, toistensa, että ympäröivän (digitaalisen) maailman kanssa. Heitä rohkaistaan kysymään, kyseenalaistamaan ja tutkimaan uusia näkökulmia, mikä luo perustan syvälliselle ymmärrykselle ja pitkäaikaiselle tiedon säilymiselle.​

Tiedon syväprosessointia tekoälyn aikakaudella

Generatiiviset tekoälysovellukset ovat tulleet voimalla myös opetusalalle. Opettajien on tärkeää oppia ymmärtämään tekoälyn perusteet ja soveltamaan käytössä olevia työkaluja tiedon syväprosessoinnin tueksi, osaksi aktiivista oppimista. Parhaimmillaan generatiiviset tekoälysovellukset helpottavat opettajan työtä, tukevat uudenlaista tiedon yhteisöllistä luomista ja mahdollistavat myös yksilöllisen oppimisen tuen. ​

Passiivisesta ruudun tuijottamista aktiiviseen tuottamiseen

Parhaimmillaan oppimisteknologia voi innostaa, motivoida ja sitouttaa oppimiseen edistäen syvällisempää ymmärrystä ja osaamista. Oppijan kiinnostuksen kohteet ja aktiivinen tuottaminen nousevat keskiöön. Esimerkiksi älynäytön käyttäminen pelkästään materiaalin katsomiseen ei vielä tavoita aktiivista työskentelyotetta. Ryhmätyöt, eriyttäminen tai vaikkapa keskusteluihin osallistaminen voidaan tehdä digitaalisesti ja ikätasolle sopivalla tasolla.​

TULE TUTUSTUMAAN AKTIVOIVIIN RAT­KAI­SUI­HIM­ME

TULE TUTUSTUMAAN AKTIVOIVIIN
RAT­KAI­SUI­HIM­ME

SMART älynäytöt ja SMART Lumio-ohjelmisto sisältävät kaiken tar­vit­ta­van aktivoivan oppimisen to­teut­ta­mi­seen ja tiedon syvä­­prosessointiin. Ei passiivista ruudun uijottamista, vaan aktiivista toimijuutta näytön ja omien laitteiden kautta. Mm. o­sal­lis­ta­mi­nen, ryhmätyöt, eriyt­tä­mi­nen ja oppimis­prosessin jatkumo kotiin onnistuvat kätevästi yhden käyttöliittymän kautta.­

FunFloor interaktiivinen lattia. Fyysisen aktiivisuuden ja kog­ni­tii­vis­ten toimintojen yhdistäminen ovat oppimisen kannalta hieno kombo! Ryhmän yhteiset ppimisaktiviteetit tuovat varhaiskasvatukseen ja pe­rus­o­pe­tuk­seen uudenlaista oppimisen iloa. FunFloor innostaa ja herättää kiinnostuksen eri ilmiöihin hauskojen ja opetuksellisten si­säl­tö­jen kautta. FunFloorilla liikkuminen on innostavaa, tuoden myös kai­vat­tua taukoliikuntaa oppimistilanteisiin.

UUTTA SUOMESSA!
Tutkimustietoon perustuen kehitetty tekoälypohjainen arviointi- ja koealusta perusopetukseen ja korkeakouluihin. Nyt uutena Suo­mes­sa, vain kauttamme! Dugga ymmärtää eri opetus- ja op­pi­mis­tar­peet sisältäen innovatiivisia o­mi­nai­suuk­sia, jotka maksimoivat a­jan­käy­tön te­hok­kuu­den ja vähentävät arvioinnin monimutkaisuutta.

Osallistu arvontaan ja voita Dugga käyttöösi

UUTTA SUOMESSA!
Corinth3D on suurin sisältökirjasto luonnontieteiden (STEM) innostavaan ja havainnollistavaan opetukseen. Sisällöt 3D:nä, lisättynä to­del­li­suu­te­na ja virtuaalitodellisuutena. Jaa se­lai­mes­sa toimivat sisällöt helposti mille tahansa laitteelle QR-koodilla. Tämä on nähtävä!

Osallistu arvontaan ja voita Corinth3D käyttöösi

Kymmenet tuhannet mu­kaan­sa­tem­paa­vat sisällöt osana aktivoivaa opetusta tuovat oppimisprosessiin ko­ke­muk­sel­li­suut­ta ja auttavat tiedon syvällistä prosessointia. ClassVR on in­no­va­tii­vi­sta ja palkittua VR-teknologiaa, joka on suunniteltu sitouttamaan ja parantamaan op­pi­mis­tu­lok­sia. Opettajalle ClassVR on avaimet käteen -ratkaisu help­po­käyt­töi­sen ja markkinoiden ainoan hallinta- ja sisältöportaalin avulla. Op­pi­mi­sti­lan­teet eivät mene säätämiseksi, ClassVR on heti käyttövalmis, lasit silmille ja homma toimii.

Immersiivinen hiekka on luovuuden, yhteistyön ja oppimisen tukemisen leikkikenttä. IMSand mukautuu oppijoiden yksilöllisten tarpeiden tukemiseen ja on helppo ja in­tui­tii­vi­nen käyttää. Hiekka rau­hoit­taa, inspiroi ja on miellyttävä käyttää. Oppimistehtävillä ei ole oikeita tai vääriä käyttöskenaarioita, vaan käyttö muokkautuu äyttäjien mukaan tukien vuo­ro­vai­kut­tei­suut­ta ja luo­vuut­ta. Tuota musiikkia, harjoittele kirjaimia tai sanoja. Harjoittaa yh­teis­ty­ö­tä ja tukee lasten it­se­sää­te­ly­tai­to­ja erilaisten aktiviteettien kautta. Sopii varhaiskasvatukseen, e­ri­tyis­o­pe­tuk­seen ja perusopetuksen al­a­luo­kil­le.

TEKOÄLYKOULUTUS​

Koulutuksessa opit, miten tekoäly voidaan valjastaa osaksi aktiivista oppimista ja tiedon syväprosessointia valmiiden chatbottien tarjoamien copy-paste-vastausten sijaan. Opit miten hyödyntää generatiivista tekoälyä pedagogisesti mielekkäästi opetuksen suun­nittelussa, oppimisen tukemisessa ja arvioinnin apuna. Koulutus perustuu tutkimus­tietoon. Työskentelyote koulutuksissa on vahvasti käytännön esimerkeissä, soveltami­sessa ja harjoittelussa. Koulutuksen saa tilattua paikan päälle tai etänä toteuttavaksi.

Lue lisää tekoälykoulutus-sivultamme

Edu VIP

Liity Edu VIP-klubiin

Saat etuja, ideoita, vinkkejä ja tukea opetusalan ammatilliseen kehittymiseen.

Kiitos liittymisestä! Kuullaan pian!